Terapeuta Play Therapy jest w świecie dziecka
Terapeuta podczas procesu jest w świecie uczuć dziecka, myśli dziecka, życzeń i planów dziecka. Terapeuta podąża za dzieckiem.

Statut PLAY THERAPY POLAND

STATUT PLAY THERAPY POLAND wprowadzony w dniu 20.03.2019.

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma PLAY THERAPY POLAND, zwana w dalszej części "Firmą", z siedzibą w Warszawie, utworzona została przez Ninę Ambroziak, na czas nieograniczony, działa na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

§ 2

1. Firma jest wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, NIP: 846-123-50-82.

§ 3

1. Firma dla celów współpracy z zagranicą posługuje się tą samą nazwą, czyli Play Therapy Poland.
2. Firma może posługiwać się odpowiadającym nazwie znakiem słowno-graficznym lub znakiem graficznym.

§ 4

Firma ma siedzibę w mieście stołecznym Warszawa, przy ul. Szlacheckiej 14.

§ 5

1. Terenem działania Firmy jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów Firma może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Osobą prowadzącą Firmę jest Nina Ambroziak- terapeuta, superwizor i trener Play and Creative Art Therapy na poziomie Crtyfikatu oraz Dyplomu.

4. Osoba prowadząca Firmę odpowiada za działalność Firmy oraz zapewnia środki finansowe na jej utrzymanie.
5. Osoba prowadząca zapewnia w szczególności:

1) bezpieczne i higieniczne warunki działania Firmy, w tym bazę materialno- rzeczową dla realizacji jej zadań;

2) obsługę administracyjną i organizacyjną Firmy, w tym prawną oraz finansową;

3) bazę kadrową do realizacji zadań statutowych Firmy;

4) wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do wykonywania zadań statutowych Firmy;

6. Nadzór merytoryczny nad Firmą sprawuje Academy of Play and Child Psychotherapy oraz Play Therapy International z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FIRMY

§ 6

Celem działalności Firmy jest ochrona dzieci przed skutkami zaburzeń rozwoju oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli, psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, pielęgniarek, pracowników socjalnych,  terapeutów dziecięcych, terapeutów zajęciowych w zakresie terapii dzieci w sytuacjach kryzysowych oraz w sytuacjach zagrożenia zaburzeniami rozwoju. Dodatkowym celem jest wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony praw dziecka oraz na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu.

§ 7

1. Firma realizuje swój cel w szczególności przez:

1) Organizowanie i prowadzenie interwencji i pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i medycznej w zakresie wyznaczonym celem Firmy.

2) Wsparcie i edukację profesjonalistów świadczących pomoc psychologiczną, prawną, socjalną i medyczną adresowaną do dzieci, rodzin i osób w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach sprzyjających powstaniu zaburzeń rozwojowych.

3) Upowszechnienie wiedzy i edukację w zakresie przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci i ochrony praw dzieci oraz propagowanie postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności w tym zakresie.

4) Programy badawcze, informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat rozwoju i potrzeb dzieci, ochrony praw dzieci oraz przeciwdziałania krzywdzeniu i wykluczeniu społecznemu dzieci w tym dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

5) Działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in. rodziny ryzyka, dzieci krzywdzone).

6) Rzecznictwo w zakresie ochrony praw dziecka zdrowia do zdrowia psychicznego i emocjonalnego (m.in. na rzecz rozwoju zgodnie z posiadanym przez dzieci potencjałem przyjaznych dzieciom form terapii, skutecznych rozwiązań legislacyjnych i instytucjonalnych).

7) Wspomaganie działań na rzecz zapobiegania krzywdzeniu dzieci i ochrony ich praw oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, realizowanych przez społeczności lokalne, organizacje pozarządowe i inne instytucje działające na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in.: edukacja, nauka, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna).

8) Wspieranie rozwoju kompetencji dzieci i młodzieży szkolnej, wolontariuszy oraz profesjonalistów różnych dziedzin w zakresie wyznaczonym celem Firmy, poprzez programy stypendialne, stażowe i szkoleniowe.

9) Prowadzenie różnorodnych form doskonalenia, w tym szkoleń, warsztatów, konferencji, wykładów- w systemach stacjonarnym, na odległość oraz mieszanym.

10) Udzielanie konsultacji.

11) Upowszechnianie przykładów dobrej, efektywnej i bezpiecznej praktyki terapeutycznej.

Firma współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych w Polsce i zagranicą. Współdziałanie to może mieć charakter partnerskiej realizacji działań, wsparcia organizacyjnego, finansowego albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy.

2. Firma realizuje cel statutowy także poprzez członkostwo w organizacjach zawodowych zrzeszających firmy polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Firmy.

§ 8

1. Play Therapy Poland organizując doskonalenie, szkolenie określa:

1) Warunki rekrutacji I rejestracji uczestników.
2) Procedury sprawdzania przebiegu kształcenia uczestników.
3) Sposób udostępniania uczestnikom materiałów dydaktycznych .
4) Formy ewaluacji doskonalenia, szkolenia.
5) Zaświadczenie według wzoru opracowanego przez Firmę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6) Play Therapy Poland prowadzi rejestr wydawanych zaświadczeń.

Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FIRMY

§ 9

1. Majątek Firmy stanowią środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte w toku jej działalności.

§ 10

1. Dochody Firmy pochodzić mogą jedynie dochodów z działalności gospodarczej.

§ 11

1. Cały dochód może być użyty wyłącznie na działalność określoną w par. 6 i par. 7 Statutu.

Rozdział IV

ZASADY PROWADZENIA PRZEZ FIRMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ORAZ ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ I EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

§ 12

Firma może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w następującym zakresie:

1) Działalność szkoleniowa (85.59.B, 85.60.Z)
2) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z)
3) Działalność w zakresie opieki zdrowotnej (86.90.E)
4) Działalność agencji informacyjnych (63.91.Z)
5) Działalność agencji reklamowych (73.11)

6) Działalnością przeważającą jest działalność szkoleniowa (85.59.B, 85.60.Z)

§ 13

1) Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w celu i w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych Firmy.

§ 14

1) Firma prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami dla podmiotów gospodarczych będących osobami fizycznymi.

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

1. Zmian w statucie firmy może dokonywać jedynie Nina Ambroziak.
2. Firma posługuje się pieczątką zawierajacą nazwę, siedzibę, numer NIP oraz numer REGON.
3. Statut wchodzi w życie z dniem 20 marca 2019.
4. Wszelkie zmiany w Statucie Firmy będą ogłaszane na stronie www.play-therapy Poland w sekcji SZKOLENIE.

 

Statut przygotowała Nina AmbroziakMasz pytania? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas
501 460 714
Adres

PLAY THERAPY POLAND
ul. Piłsudskiego 4A / lok.2 (I piętro)
05-077 Warszawa

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU