Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI PLAY THERAPY FOR POLAND

 

 

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą Play Therapy for Poland, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, a także postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez: Ninę Ambroziak, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Łukasza Miszczuka w kancelarii notarialnej w Warszawie, przy ul. Puławskiej 44 lok.3 w dniu 28 marca 2022 roku.
 3. Właściwym Sądem Rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 4. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

 

§ 2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
 3. Siedzibą Fundacji jest miasto Inowrocław
 4. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, Fundacja powinna działać zgodnie z prawem obowiązującym na danym terytorium.

 

§ 3

 1. Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister właściwy do spraw polityki społecznej.
 2. Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy.

 

§ 4

 1. Fundacja opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
 2. Do prowadzenia spraw Fundacja może zatrudniać pracowników.

 

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 

§ 6

 1. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 2. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona. Dopuszczalne jest stosowanie skrótu nazwy Fundacji w postaci PT4Poland.
 3. Fundacja może korzystać z nazwy Play Therapy dla Polski.
 4. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.
 5. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji i innymi jej danymi identyfikacyjnymi. Pieczęć może ponadto zawierać znak Fundacji.

 

 

Rozdział II

Cele, formy i zasady działania Fundacji.

 

§ 7

Celami społecznymi Fundacji są:

 1. ochrona zdrowia psychicznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży;
 2. ochrona dzieci przed krzywdzeniem i wykluczeniem społecznym;
 3. niesienie pomocy dzieciom, rodzinom i osobom w sytuacjach kryzysowych;
 4. niesienie pomocy dzieciom, rodzinom w sytuacji uchodźctwa, a także kontaktu z uchodźcami;
 5. wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony praw dziecka oraz na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu;
 6. zapobieganie rozwojowi zaburzeń psychicznych u dzieci na skutek doświadczeń życiowych traumy, uchodźctwa, przemocy, krzywdzenia.

 

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Upowszechnienie wiedzy i edukację w zakresie rozpowszechniania metody terapii Play and Creative Art Therapy w celu przeciwdziałania rozwojowi zaburzeń psychicznych u dzieci od urodzenia do dorosłości oraz propagowanie postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności rodziców, nauczycieli i opiekunów dzieci w tym zakresie;
 2. Organizowanie i prowadzenie interwencji i pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i medycznej w zakresie wyznaczonym statutem Fundacji w oparciu o kodeks etyczny terapeuty Play Therapy;
 3. Wsparcie i edukację profesjonalistów świadczących pomoc psychologiczną, prawną, socjalną i medyczną adresowaną na rzecz i do dzieci, rodzin i osób w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach sprzyjających powstaniu zaburzeń rozwojowych;
 4. Upowszechnienie wiedzy i edukację w zakresie przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci i ochrony praw dzieci oraz propagowanie postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności w tym zakresie;
 5. Programy badawcze, informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat rozwoju i potrzeb dzieci, ochrony praw dzieci oraz przeciwdziałania krzywdzeniu i wykluczeniu społecznemu dzieci w tym dzieci z zaburzeniami rozwojowymi;
 6. Działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in. rodziny ryzyka, dzieci krzywdzone, dzieci z deficytami rozwojowymi, dzieci uchodźców);
 7. Rzecznictwo w zakresie ochrony praw dziecka do zdrowia psychicznego i emocjonalnego (m.in. na rzecz rozwoju i rozpowszechniania przyjaznych dzieciom form terapii zgodnie z posiadanym przez dzieci potencjałem, skutecznych rozwiązań legislacyjnych i instytucjonalnych);
 8. Wspomaganie działań na rzecz zapobiegania krzywdzeniu dzieci i ochrony ich praw oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, realizowanych przez społeczności lokalne, organizacje pozarządowe i inne instytucje działające na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in.: edukacja, nauka, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna);
 9. Wspieranie rozwoju kompetencji dzieci i młodzieży szkolnej, wolontariuszy oraz profesjonalistów różnych dziedzin w zakresie wyznaczonym celem Fundacji, poprzez programy stypendialne, stażowe i szkoleniowe;
 10. Prowadzenie różnorodnych form doskonalenia, w tym szkoleń, warsztatów, konferencji, wykładów- w systemach stacjonarnym, na odległość oraz mieszanym;
 11. Udzielanie konsultacji w formie bezpośredniej oraz w formie elektronicznej, w formie on-line , w formie telefonicznej;
 12. Upowszechnianie przykładów bezpiecznej i efektywnej  praktyki terapeutycznej z dziećmi, nastolatkami, a także z ich rodzinami;
 13. Działalność pożytku publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 14. Działalność w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2022.633 t.j. z dnia 2022.03.18);
 15. Działalność w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 16. Wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z działalnością Fundacji;
 17. Prowadzenie działalności wydawniczej, reklamowej oraz rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych;
 18. Prowadzenie akcji i przedsięwzięć społecznych oraz pozytywnych form społecznej aktywności, mających na celu szerzenie wiedzy oraz szukanie skutecznych rozwiązań napotykanych problemów;
 19. Współpracę z organizacjami polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi o podobnych celach działania;
 20. Prowadzenie działalności integrującej i wspierającej podopiecznych Fundacji, poprzez aktywność terapeutyczną, kulturalną, rekreacyjną i towarzyską;
 21. Inicjowanie współpracy z administracją rządową i samorządową w zakresie objętym działalnością statutową Fundacji;
 22. Wspólną realizację przedsięwzięć z innymi organizacjami społecznymi, sportowymi, oświatowymi, sektorem aktywności gospodarczej, ośrodkami masowego przekazu, osobami i instytucjami deklarującymi chęć współpracy w realizacji celów statutowych;
 23. Realizację przedsięwzięć o charakterze charytatywnym oraz działalność z zakresu pomocy społecznej podejmowanych dla wypełnienia celów statutowych.
 24. Propagowanie najwyższych profesjonalnych standardów pracy wśród terapeutów dzieci i młodzieży oraz osób mających wpływ na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

 

§ 9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób, podmiotów i instytucji, których cele zbieżne są z celami statutowymi Fundacji.

 

§ 10

Przychód ze statutowej działalności odpłatnej Fundacji służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

 

§ 11

Fundacja realizuje swoje cele statutowe w oparciu o środki finansowe pochodzące z darowizn finansowych i rzeczowych oraz dotacji i subwencji przekazywanych przez osoby fizyczne lub prawne, wpływów pozyskanych w ramach akcji charytatywnych, a także spadków i zapisów.

 

§ 12

Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w sferze działań określonych art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. z dnia 2020.06.18), zgodnie z celami Fundacji.

 

§ 13

 1. Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych w Polsce i zagranicą. Współdziałanie to może mieć charakter partnerskiej realizacji działań, wsparcia organizacyjnego, finansowego albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy.
 2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może podejmować współpracę z organami administracji publicznej, w tym w szczególności poprzez tworzenie zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, a także realizację zadań publicznych zleconych, konsultowanie projektów aktów normatywnych.

 

§ 14

Fundacja może realizować cel statutowy także poprzez członkostwo w organizacjach zawodowych zrzeszających organizacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

 

§ 15

 1. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.
 2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, stałe oraz czasowe jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne w kraju, i za granicą, które mogą posiadać osobowość prawną.
 3. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji społecznych. Może też być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i prawem polskich dopuszczonych.

 

§ 16

Fundacja jest uprawniona do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych na zasadach prawem określonych.

 

 

Rozdział III

Zmiana Statutu

 

§ 17

 1. Zmian w Statucie dokonuje Zarząd Fundacji na podstawie jednomyślnej uchwały jego członków, na wniosek grupy co najmniej 2 członków Zarządu, w obecności wszystkich członków Zarządu.
 2. Wniosek  grupy co najmniej 2 członków Zarządu w sprawie zmian Statutu powinien zawierać propozycję zmian.
 3. Zmiany Statutu mogą dotyczyć w szczególności celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

 

Rozdział IV

Majątek i dochody Fundacji

 

§ 18

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

§ 19

 1. Dochody fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku fundacji,
 5. odsetek bankowych,
 6. działań prowadzonych zgodnie ze Statutem.
 7. z innych wpływów.
 1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową oraz pokrycie kosztów jej działalności.
 2. Wszelkie środki pieniężne Fundacji mogą być przechowywane na jej rachunku bankowym bądź w kasie.
 3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 20

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

§ 21

 1. Majątkiem Fundacji zarządza jej Zarząd.
 2. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.
 3. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na te fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi w ramach Funduszy celowych podejmuje Zarząd Fundacji.
 4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 5. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych, zgodnie z ustalonym programem działania Fundacji, oraz na koszty działalności samej Fundacji.

 

 

Rozdział V

Organy Fundacji.

 

§ 22

Organem Fundacji jest Zarząd.

 

 

Rozdział VI

Zarząd Fundacji.

 

§ 23

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Zarząd Fundacji składa się z trzech osób.
 3. Członkowie Zarządu powoływani są, z zastrzeżeniem ust. 4, przez Prezesa Zarządu, w drodze jego uchwały, na trzyletnią kadencję. Kadencja Prezesa Zarządu jest bezterminowa.
 4. Zarząd na pierwszą kadencję powołuje Fundator w drodze uchwały.
 5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 

§ 24

Członek Zarządu przestaje pełnić tę funkcję na skutek:

 

 1. zakończenia kadencji, na którą członek Zarządu został powołany,
 2. odwołania przez Prezesa Zarządu,
 3. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu,
 4. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 5. utraty zdolności do faktycznego pełnienia funkcji członka Zarządu,
 6. śmierci członka Zarządu.

 

§ 25

Prezes Zarządu powoływany jest każdorazowo przez Fundatora. W sytuacji, gdy Fundator nie będzie w stanie powołać Prezesa Zarządu z powodu śmierci, złego stanu zdrowia lub innej okoliczności uniemożliwiającej powołanie, uprawnionymi do powołania Prezesa Zarządu będą członkowie Zarządu w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, w obecności wszystkich członków Zarządu.

 

§ 26

Prezes Zarządu przestaje pełnić tę funkcję na skutek:

 

 1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora, a w sytuacji, gdy Fundator nie będzie w stanie przyjąć rezygnacji Prezesa Zarządu z powodu śmierci, złego stanu zdrowia lub innej okoliczności uniemożliwiającej jej przyjęcie, uprawnionymi do przyjęcia rezygnacji Prezesa Zarządu będą pozostali członkowie Zarządu działający łącznie, w obecności wszystkich członków Zarządu.
 2. odwołania przez Fundatora,
 3. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 4. utraty zdolności do faktycznego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu,
 5. śmierci Prezesa Zarządu.

 

§ 27

Do wyłącznych kompetencji Prezesa Zarządu należą:

 

 1. powoływanie i odwoływanie pozostałych członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 23 ust. 4 Statutu,
 2. wytyczanie głównych kierunków działalności Zarządu, w tym w zakresie rozdziału zgromadzonych środków,
 3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu,
 4. składanie wniosków do Zarządu w zakresie zmian Statutu, w tym w zakresie celów statutowych Fundacji.

 

§ 28

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 

 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 2. realizacja celów statutowych,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 4. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 5. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 6. uchwalanie regulaminów,
 7. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 8. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 9. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 10. tworzenie i znoszenie zakładów i innych jednostek organizacyjnych Fundacji;
 11. ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Fundacji, a w szczególności zawieranie   i rozwiązywanie umów o pracę;
 12. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją.

 

 1. O ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków.
 1. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 

§ 29

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes zarządu, przekazując informację ustnie, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną lub smsem, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

 

§ 30

Członkowie Zarządu Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie bądź są zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.

 

§ 31

W razie śmierci Fundatora w jego miejsce mogą wstąpić następcy prawni.

 

§ 32

Fundator nie pełni władzy nad Fundacją i nie musi uczestniczyć w życiu Fundacji.

 

 

Rozdział VII

Sposób reprezentacji

 

§ 33

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu działający łącznie.

 

 

Rozdział VIII

Połączenie z inną fundacją

 

§ 34

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzję o połączeniu Fundacji z inną fundacją podejmuje zarząd, w drodze jednomyślnej uchwały jego członków, podejmowanej w obecności wszystkich członków Zarządu.

 

 

Rozdział IX

Likwidacja Fundacji

 

§ 35

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub gdy zarząd tak postanowi.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały jego członków, podejmowanej w obecności wszystkich członków Zarządu.
 3. Decyzję o likwidacji Fundacji, podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały jego członków, podjętej w obecności wszystkich członków Zarządu.
 4. Momentem decydującym o likwidacji z powodu wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, jest stan niewypłacalności Fundacji wyrażający się w tym, że według bilansu majątek Fundacji nie wystarcza na pokrycie zobowiązań.
 5. Środki finansowe i majątek, pozostałe po likwidacji Fundacji, zostają przeznaczone na rzecz działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach statutowych do celów Fundacji.
 6. O stwierdzeniu likwidacji oraz przeznaczeniu majątku Fundacja zawiadamia Ministra nadzorującego.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas
+48 501 460 714
Adres

PLAY THERAPY POLAND
Aleja Marszałka Jozefa Piłsudskiego 4A  lokal 2 (I piętro)
05-077 Warszawa

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU