Terapeuta Play Therapy jest w świecie dziecka
Terapeuta podczas procesu jest w świecie uczuć dziecka, myśli dziecka, życzeń i planów dziecka. Terapeuta podąża za dzieckiem.

Regulamin w sytuacjach niepożądanych

PROCEDURA REKLAMACYJNA PRZYJĘTA DLA FIRMY

PLAY THERAPY FOR POLAND NINA AMBROZIAK

§ 1 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1. Uczestnik ma prawo oczekiwać, godnych warunków szkolenia.

2. Uczestnik ma prawo oczekiwać, pełnej gotowości i przygotowania Trenerów do

szkolenia.

3. Uczestnik ma prawo oczekiwać, spełnienia założeń merytorycznych szkolenia.

4. Uczestnik ma prawo oczekiwać, godnego traktowania podczas szkolenia.

5. Uczestnik powinien, być zaangażowany w proces szkolenia.

6. Uczestnik powinien, pojawić się w Sali szkoleniowej w wyznaczonym dniu i o

wyznaczonej godzinie.

7. Uczestnik powinien, wykonać wszystkie zadania przekazane przez

Prowadzącego.

8. W przypadku rażących niedbałości ze strony Organizatora, zarówno jeśli dotyczą

kwestii merytorycznych jak i organizacyjnych, Uczestnik ma prawo złożyć

reklamację.

§ 2 ZASADY ZGŁASZANIA REKLAMACJI

1. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w formie pisemnej na adres mailowy:

info@play-therapy.pl

2. Uczestnik może złożyć reklamację, nie później niż w terminie 7 dni od

zakończenia szkolenia.

3. Każda reklamacja zostaje rozpatrzona przez Organizatora w przeciągu 7 dni

roboczych od daty jej wpłynięcia.

4. W przypadku wpłynięcia reklamacji zaprzeczającej zapisom zawartym w

umowie, bądź gdy wpłynie po terminie zawartym w punkcie 2, Organizator

zastrzega sobie prawo do pozostawienia jej bez rozpatrzenia.

§ 3 FORMY REKOMPENSATY

1. Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie przez Organizatora.

Organizator, w przypadku uznania reklamacji za zasadną, przyjmuje następujące

formy rekompensaty:

• Zniżka w wysokości 15% na kolejne szkolenia Organizatora;

• Bezpłatne powtórzenie udziału w szkoleniu;

• Otrzymanie bezpłatnie materiałów edukacyjnych.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku kwestii nieuregulowanych niniejszą procedurą, za przekładnię

prawa uznaje się regulowania Kodeksu Cywilnego

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas
+48 501 460 714
Adres

PLAY THERAPY POLAND
Aleja Marszałka Jozefa Piłsudskiego 4A  lokal 2 (I piętro)
05-077 Warszawa

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU