Terapeuta Play Therapy jest w świecie dziecka
Terapeuta podczas procesu jest w świecie uczuć dziecka, myśli dziecka, życzeń i planów dziecka. Terapeuta podąża za dzieckiem.

Regulamin szkolenia

Regulamin szkolenia

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Poniższa procedura stanowi regulamin świadczenia usług szkoleniowych i doradczych
i ma na celu wspieranie jakości usług edukacyjnych poprzez ochronę praw klienta,
jak i firmy doradczo-szkoleniowej.

 

§2

ORGANIZATOR

1.    Play Therapy Poland Nina Ambroziak ul. Piłsudskiego 4 A/2, 05-077 Warszawa

2.    Adres korespondencyjny firmy to: ul. Szlachecka 14, 05-077 Warszawa

3.    Adres dla zgłoszeń elektronicznych: info@play-therapy.pl

4.    Firma organizuje zarówno usługi otwarte jak i zamknięte, wykonując usługi szkoleniowe i doradcze z należytą starannością w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w przedstawionej i zaakceptowanej ofercie.

 

§3

ZOBOWIĄZANIA STRON

1.    Klient ma prawo oczekiwać, że:

a.    zostaną spełnione założone cele,

b.    zostaną zapewnione komfortowe warunki pracy (jeśli za organizację odpowiadała firma),

c.    prowadzący będzie posiadał wiedzę merytoryczną i praktyczną dotyczącą zagadnień danego tematu realizowanej usługi,

d.    prowadzący przeprowadzi zajęcia w sposób profesjonalny zgodnie ze specyfiką kształcenia osób dorosłych,

e.    w czasie realizacji usługi zostanie zrealizowany zakres merytoryczny i praktyczny,

f.    firma dołoży wszelkich starań, aby dopasować usługę do potrzeb klienta, szczególnie w przypadku realizacji usługi zamkniętej.

g.    firma spełni warunki formalne udziału w usłudze oraz zawartej umowy, w tym wyda materiały i certyfikaty uczestnikom.

2.    Firma ma prawo oczekiwać, że:

a.    uczestnicy usługi w pełni zaangażują się w proces usługi, oraz będą brali udział w ćwiczeniach i zadaniach,

b.    uczestnicy dostosują się do ustalonych w czasie realizacji usługi reguł,

c.    uczestnicy wypełnią ankiety badania potrzeb w sposób umożliwiający dopasowanie programu usługi, a w przypadku usługi zamkniętej, klient udostępni wszystkie niezbędne informacje umożliwiające opracowanie programu zgodnego z potrzebami.

d.    w razie zgłoszenia potencjalnie trudnych sytuacji lub zastrzeżeń dotyczących realizacji usługi (np. warunków na sali szkoleniowej zapewnionej przez Klienta, która może utrudnić realizację usługi) przez trenera lub firmę w formie notatki przed usługą, klient ustosunkuje się do rekomendacji przed usługą, w celu uniknięcia trudnych sytuacji podczas realizacji usługi, lub też na drodze pisemnej poinformuje o podtrzymaniu swoich ustaleń, co wyklucza późniejszą reklamację.

e.    uczestnicy przybędą na czas oraz będą brali udział w całości przewidzianego procesu, oraz podpiszą się na liście obecności, co zostanie potwierdzone certyfikatem, w przypadku uczestniczenia w 80% czasu .

f.    zostaną spełnione inne formalne warunki umowy,

g.    w przypadku realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z funduszy unijnych uczestnicy dopełnią wszystkich formalności przewidzianych regulaminem projektu.

3.    Obowiązki firmy:

a.    Firma zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań oraz realizacji usług szkoleniowych i doradczych z należytą starannością, zgodnie z zaakceptowaną ofertą lub umową.

b.    W przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych firma podejmie natychmiastowe działania, zgodnie z ustalonymi procedurami.

 

§4

REKLAMACJE

1.    Klient ma prawo składania reklamacji usługi szkoleniowej i doradczej, jeżeli nie została ona zrealizowana zgodnie z ofertą lub umową.

2.    Reklamacja zostanie uwzględniona wyłącznie, jeżeli średnia ocen z danej usługi jest niższa niż 3.5 w skali od 1 do 6 punktów uzyskanej z ankiety oceny, zarówno otwartego jak i zamkniętego. Aby uniknąć subiektywnej oceny poszczególnych uczestników zaniżających ogólną średnią ocen, wzięte pod uwagę zostaną oceny wszystkich uczestników danej usługi, co pozwoli na jego obiektywną ocenę. Reklamacja nie zostanie zatem uwzględniona, w przypadku, gdy średnia ocen w ankiecie wynosi równo lub powyżej 3.5., niezależnie od oceny osoby składającej reklamację.

3.    Skarga lub reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres: Play Therapy Poland, ul. Szlachecka 14, 05-077 Warszawa

4.    na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej procedury za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub doręczona osobiście do siedziby firmy.

5.    Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać nazwę firmy oraz imię i nazwisko uczestnika, dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamacje, przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji), uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji, oczekiwania wobec firmy.

6.    Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych licząc od dnia zakończenia usługi.

7.    Organizator usługi zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w § 4 pkt 4. niniejszej procedury.

8.    Organizator usługi ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych.

9.    Organizator usługi ma prawo zwrócić się do składającego skargę lub reklamacje o dodatkowe pisemne wyjaśnienia.

10.    Organizator usługi zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na złożoną reklamację w przypadku, gdy będzie niezrozumiała albo gdy będzie zaprzeczała zapisom zawartym w umowie lub procedurze zarządzania jakością usług szkoleniowych i doradczych.

 

§5

REKOMPENSATA

 

W przypadku uznania reklamacji w całości lub częściowo, firma szkoleniowa zaproponuje jedną z następujących

form rekompensaty:

 

powtórzenie szkolenia w innym terminie,

realizacja dodatkowej formy wsparcia, uzupełniającej szkolenie,

zniżka 20% na kolejne szkolenie

otrzymanie dodatkowych materiałów edukacyjnych

§6

KODEKS CYWILNY

Pozostałe kwestie związane z reklamacją normowane są przez Kodeks Cywilny.

 

§7

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA DZIAŁAŃ NIEPRZEWIDZIANYCH

1.    Zachowanie zasad bezpieczeństwa na sali szkoleniowej:

a.    W przypadku wystąpienia sytuacji zagrażających bezpieczeństwu uczestników, zastosowanie mają przepisy BHP i PPO.

2.    Ogólne zasady postępowania w sytuacjach nieprzewidzianych:

a.    Trener realizujący usługę ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z Przedstawicielem Firmy, w celu podjęcia kroków do rozwiązania zaistniałych problemów możliwie jak najszybciej.

b.    Przedstawiciel firmy ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z Przedstawicielem Klienta w celu przedstawienia sytuacji oraz ustalenia kroków do rozwiązania zaistniałych problemów możliwie jak najszybciej.

3.    Choroby lub inne sytuacje powodujące nieobecność trenera:

a.    Prowadzący szkolenie zawiadamia Organizatora o nieobecności na szkoleniu natychmiast po uzyskaniu takiej informacji.

b. Organizator szkolenia, o ile jest to możliwe, zapewnia zastępstwo. Osoba zastępująca Prowadzącego szkolenie musi posiadać wymagane kwalifikacje, umiejętności, predyspozycje i przygotowanie do przeprowadzenia zastępstwa szkolenia oraz informacje o grupie i realizowanym programie szkolenia.

c. Jeżeli nie istnieje możliwość zapewnienia zastępstwa na wskazane szkolenie, Organizator szkoleń informuje uczestników o odwołaniu szkolenia. Informacja o odwołaniu szkolenia jest przekazywana Uczestnikom drogą mailową za potwierdzeniem odbioru lub drogą telefoniczną.

d. W oparciu o rozmowę z Uczestnikami danego szkolenia, Organizator ustali nowy termin dla całej grupy, indywidualny termin dla danego Uczestnika lub zwróci wpłaconą kwotę po potwierdzeniu rezygnacji.

4.    Brak dostępności miejsca szkolenia:

a.    W przypadku braku dostępności miejsca realizacji usługi Firma podejmie działania do zapewnienia innej sali szkoleniowej w tym samym budynku, o ile zachowuje wymagany standard.

b.    W przypadku usługi otwartej Firma zastrzega sobie prawo do odwołania usługi w przypadku braku możliwości zapewniania odpowiedniej sali zastępczej.

5.    Pozostałe procedury pozostają bez zmian.

6.    Udział osób nietrzeźwych. Poza standardowymi procedurami postępowania, trener ma prawo poproszenia uczestnika o opuszczenie sali, a w wyjątkowych sytuacjach, żądania opuszczenia sali, jeżeli zachowanie uczestnika uniemożliwia realizację usługi.

 

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Regulaminu w ostatniej wersji:

01.01.2024 r.

 

 

 

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia skargi/reklamacji 

Formularz zgłoszenia skargi/reklamacji 

1.    Opis zgłoszonego problemu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.    Dane uczestnika lub firmy zlecającej (imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.    Nazwa, data i miejsce usługi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.    Proponowana forma rekompensaty (zgodnie z pkt. 10 procedury reklamacji):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Miejscowość …………………………………………… Data ………………………………………Podpis…………………………….

 

Warunki uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w formie zdalnej/on-line

Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest jedynie komputer lub inne urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. 

Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym (zdalnym) za pomocą platformy  ZOOM  – LINK do szkolenia otrzymają Państwo od nas na 5 dni przed terminem szkolenia

minimalne wymagania sprzętowe – laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci internet

minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego –  Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 mb/s.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas
+48 501 460 714
Adres

PLAY THERAPY POLAND
Aleja Marszałka Jozefa Piłsudskiego 4A  lokal 2 (I piętro)
05-077 Warszawa

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU