Klauzula informacyjna (darczyńcy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FUNDACJA PLAY THERAPY FOR POLAND z siedzibą w 88-100 Inowrocław ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 10 lok. I P, NIP: 5562796254, REGON: 522013145 (dalej: „Administrator”). Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą poczty tradycyjnej na adres siedziby lub drogą elektroniczną na adres e-mail: info@play-therapy.pl.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres: info@play-therapy.pl lub drogą poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora wskazany w pkt powyżej.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 • w celu zawarcia i realizacji umowy darowizny zawieranej z Administratorem (co dotyczy też przekazywania wpłat pieniężnych przelewem na rachunek bankowy oraz z wykorzystaniem usługi płatności elektronicznej w serwisie internetowym Administratora pod adresem: https://play-therapy.pl/ obsługiwanej przez operatora płatności internetowych) – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (gdy dokonuje Pani/Pan darowizny w imieniu własnym) albo art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (gdy dokonującym darowizny jest inny podmiot w imieniu którego Pani/Pan działa),
 • w celu wykonywania przez Administratora obowiązków prawnych w zakresie ustalenia i rozliczenia umowy darowizny pod względem wymogów podatkowych oraz na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • w celu prowadzenia korespondencji z Panią/Panem, w tym bieżącej komunikacji związanej z kierowanymi do Administratora zapytaniami, w przypadku wystąpienia problemów z obsługą wpłaty darowizny, w celu potwierdzenia przez Administratora dokonania przez Panią/Pana zlecenia wpłaty kwoty darowizny (podziękowania z tytułu dokonania darowizny), w celu przechowywania na potrzeby archiwizacyjne, w tym wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze, podejmowania obrony przed
 • potencjalnymi lub rzeczywistymi roszczeniami, co stanowi realizację wskazanych prawnie uzasadnionych interesów Administratora – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • w celu prowadzenia działań w postaci marketingu bezpośredniego polegającego na wysyłaniu informacji handlowych drogą elektroniczną, jeśli wyraziła/wyraził Pani/Pan odrębną zgodę na ich otrzymywanie na wskazany przez siebie adres e-mail – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,


W przypadku dokonania przez Panią/Pana wpłaty kwoty darowizny przelewem na rachunek bankowy Administratora, Administrator przetwarza przekazane przez banki, z którymi zawarł umowy na świadczenie usług bankowych, następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, dane adresowe, numer rachunku bankowego oraz inne dane zawarte w tytule przelewu.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawcy usług technicznych, informatycznych i organizacyjnych, usług pocztowych, usług prawnych, banki, a także dostawcy usług płatniczych w celach związanych ze świadczeniem usług płatniczych. W przypadku dokonywania wpłat pieniężnych z wykorzystaniem usługi płatności elektronicznej w serwisie internetowym Administratora pod adresem: https://play-therapy.pl/, Administrator udostępnia operatorowi płatności internetowych tj. Krajowy Integrator Płatności S.A. (dalej TPAY) z siedzibą w Poznaniu Pani/Pana dane osobowe w postaci adresu e-mail oraz dane dotyczące samej płatności (np. tytułu płatności, kwoty płatności), w celu realizacji płatności przez TPAY z siedzibą w Poznaniu. Po udostępnieniu danych, między Panią/Panem a TPAY następuje zawarcie umowy o transakcję płatniczą, w związku z czym TPAY staje się niezależnym administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Administrator z własnej inicjatywy nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), jednakże w związku z korzystaniem przez Administratora z usług niektórych dostawców, dane osobowe mogą być przekazywane przez takie podmioty do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). W takich wypadkach zastosowanie mają wymagane prawnie środki ochrony danych osobowych, którymi mogą być (w zależności od przypadku): I) przekazanie danych do podmiotu zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45 RODO, II) przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podmiotem trzecim umowy o transfer danych opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, III) przekazanie danych realizowane w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO. Osobie, której dane są przekazywane w powyżej wskazanym przypadku przysługuje prawo do uzyskania kopii informacji na temat stosowanych zabezpieczeń, a w tym celu należy kontaktować się z Administratorem na dane kontaktowe wskazane w ust. 1 i 2 powyżej.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, w zależności od celu przetwarzania:

 • przez czas niezbędny do realizacji umowy darowizny,
 • w celu wykonywania przez Administratora obowiązków prawnych w zakresie ustalenia i rozliczenia umowy darowizny pod względem wymogów podatkowych i rachunkowych – przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa,
 • przez okres niezbędny do udokumentowania przez Administratora przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na Administratorze spoczywających,
 • w celu marketingu bezpośredniego polegającego na przesyłaniu informacji handlowych drogą elektroniczną oraz komunikacji marketingowej z wykorzystywaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon) i automatycznych systemów wywołujących, gdy prowadzenie przez Administratora takich działań wynika z udzielonej przez Panią/Pana zgody – przez czas realizacji przez Administratora takich działań lub do momentu wycofania zgody na realizację tego celu lub do momentu stwierdzenia dezaktualizacji danych,
 • w celach prowadzenia korespondencji, prowadzenia pozostałych działań marketingu bezpośredniego – przez czas realizacji przez Administratora takich działań lub do czasu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub do momentu stwierdzenia dezaktualizacji danych,
 • w celu dochodzenia roszczeń lub podejmowania obrony przed nimi – przez wynikający z przepisów kodeksu cywilnego okres przedawnienia roszczeń,
 • w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania – nie dłużej niż przez wynikający z przepisów kodeksu cywilnego okres przedawnienia roszczeń i przez okres niezbędny do udokumentowania przez Administratora przed organami administracji publicznej prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających.

 

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja przez Administratora prawnie uzasadnionych interesów (o których mowa powyżej), na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia do Administratora w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia do Administratora w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonania darowizny. Podanie danych jest obligatoryjne w celu wykonywania przez Administratora obowiązków prawnych w zakresie wymogów podatkowych i rachunkowych, gdy wynika to z przepisów prawa. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas
+48 501 460 714
Adres

PLAY THERAPY POLAND
Aleja Marszałka Jozefa Piłsudskiego 4A  lokal 2 (I piętro)
05-077 Warszawa

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU